น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

รู้จักองค์กร

ความเป็นมาก่อตั้ง
“ประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ” (ปปท.) ตั้งขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน นักวิชาการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามนโยบายการเปิดสัมปทานเหมืองแร่ทองคำรอบใหม่ และขับเคลื่อนแนวทางแก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจเหมืองแร่ทองคำ และพระราชบัญญัติ (พรบ.)เหมืองแร่ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานส่วนที่ได้รับผลกระทบจากกิจการเหมืองแร่ทองคำ เนื่องจากที่ผ่านมานั้นเหมืองแร่ทองคำ สร้างผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ โดยเฉพาะห่วงโซ่อาหารที่มีผู้บริโภคทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์
1.       ดำเนินการและเคลื่อนไหวปฏิรูปทรัพยากรและทองคำให้มีความปลอดภัยกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
2.       เป็นศูนย์ประสานงานของผู้ได้รับผลกระทบและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากร จากการทำเหมืองแร่ และ เหมืองทองคำไทย
3.       เป็นศูนย์การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์กับประชาชนทั้งประเทศ ในด้านผลกระทบจากทรัพยากรเหมืองแร่ และทองคำไทย
4.       เคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปกฎหมายทรัพยากรและทองคำให้เป็นของประเทศไทยและเกิดประโยชน์สูงต่อประเทศไทยและประชาชนคนไทย
5.       ดำเนินทางกฎหมายเพื่อป้องกันและขจัดการฉ้อราชบังหลวงในการจัดการและทรัพยากรและทองคำไทย

โดยมีบุคคลากรภายในองค์กรที่ร่วมก่อตั้ง ดังนี้
ประธาน
1.  คุณหมออารมณ์             คำจริง

รองประธาน
1. คุณวันเพ็ญ    พรมรังสรรค์
2. คุณประสิทธิ์  ภูสี
3. คุณชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล
4. คุณปรีชา       แสนจันทร์

ที่ปรึกษา
1. หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์   เกษมศรี
2. คุณปานเทพ   วงศ์พัวพัน
3. พระอาจารย์สมคิด      ตะกรุดวัด
4. พระอาจารย์อธิวัช สันธิรดานันท์
5. คุณปรีดา       ลิ้มนนทกุล

คณะกรรมการ
1. คุณสายันต์    บุญยิ่ง
2. คุณสุทัศน์      ศิริ
3. คุณสมชาย    ชังคนาค
4. คุณไตรรัตน์    เปียถนอม
5. คุณณฐพล     มั่นใจ
6. คุณรณยุทธ    ดวงจันทร์ทิพย์
7. คุณทิม          ลิสันเทียะ
8. คุณสายัญ     พิมสาลี
9. คุณดวงจันทร์ โสประดิษฐ์
10. คุณจิรฐา     ธรรมพเวช
11. คุณสว่าง     ปราบงูเหลือม
12. คุณพงษ์พัฒน์   ประคองศรี
13. คุณกฤตภัค  ยอดยิ่ง
14. คุณสายัณห์ อดุลยานุโกศล
15. คุณเอื้อเพื้อ  ชมกลาง
16. คุณพนาวัลย์  อยู่เล่ห์
17. คุณไพรัช     วงษ์แดง
18. คุณพร้อมรบ คำมี

เลขา

1. คุณจิรวัฒน์        พรมรังสรรค์

รับบริจาคกระดาษ A4 เพื่อชี้แจงปัญหาการทำเหมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 รีม